Day: April 8, 2022

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว ป. เอก นิเทศหัวการค้า ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จิรภัทร์ เริ่มศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ในโอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ หลังจากเคยเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้าผ้าย้อมครามสกลนคร ในปี…

Read post