รับสมัคร นักศึกษาใหม่
ครอบครัว D.Com.Arts หัวการค้ายินดีต้อนรับว่าที่สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด Beyond New Normal Learning for the global-intellectually inspired MarComm leaders
สมัครเรียน
รับสมัคร นักศึกษาใหม่
ครอบครัว D.Com.Arts หัวการค้ายินดีต้อนรับว่าที่สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด Beyond New Normal Learning for the global-intellectually inspired MarComm leaders
สมัครเรียน
รับสมัคร นักศึกษาใหม่
ครอบครัว D.Com.Arts หัวการค้ายินดีต้อนรับว่าที่สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด Beyond New Normal Learning for the global-intellectually inspired MarComm leaders
สมัครเรียน
Previous
Next
01
10
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆ ไป

ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

ข่าวและกิจกรรม

Follow Us

แนะนำหลักสูตร