Table of Contents

Previous
Next

หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งต้องการพัฒนาความรู้และทักษะเชิงบูรณาการในด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและความชำนาญจากวงการการสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและทักษะการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานนิเทศศาสตร์และการตลาดเข้าด้วยกัน ตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ หลักสูตรได้พัฒนาเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังการสื่อสารแบรนด์เพื่อพัฒนาความคิด รวมทั้งการบริหารจัดการตราสินค้า และตราองค์กรอย่างสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บูรณาการกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และการตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการจัดการธุรกิจสื่อ เพื่อสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่แขนงต่างๆ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการจัดการองค์กรธุรกิจสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสื่อและสังคมในยุคดิจิทัล

รูปแบบแผนการศึกษา

 • แผน 1 เน้นการทำวิจัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 • แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
  • แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ UTCC Advanced BEST ของมหาวิทยาลัย- หอการค้าไทยหรือมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด
 • สอบผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรจากคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
 • สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา คัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเวลาในการดำเดินการสอน

 • ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 810,050 บาท

กำหนดการรับสมัคร/วิธีการสมัคร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับสมัคร