Table of Contents

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

 • ภาษาอังกฤษ Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication

ชื่อปริญญาบัตร
 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)

 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)

 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Communication Arts (Marketing Communication)

 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) D. Com. Arts (Marketing Communication)

ข้อกำหนดหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร
 1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
 2. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยโดยใช้เอกสาร/ตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
 3. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
คุณสมบัติและการคัดเลือกนักศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย
 • แบบ 1.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
2) แผน 2 เน้นศึกษารายวิชาและทำวิจัย
 • แบบ 2.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ UTCC Advanced BEST ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด
 
สอบผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรจากคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
 
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา คัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โอกาสในการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็น
 • ผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และ ความสามารถในการวางแผน
 • จัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับ สากลทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

แผน 1 เน้นการทำวิจัย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 0 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต
 
แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต
 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม 72 หน่วยกิต

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 • เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สอบผ่านการวัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

การจัดการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร
 • ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ดาวน์โหลดหลักสูตร