Table of Contents

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

  • ภาษาอังกฤษ Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication

ชื่อปริญญาบัตร
  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)

  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)

  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Communication Arts (Marketing Communication)

  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) D. Com. Arts (Marketing Communication)

ข้อกำหนดหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร
  1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
  2. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยโดยใช้เอกสาร/ตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
  3. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
คุณสมบัติและการคัดเลือกนักศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย
    • แบบ 1.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
2) แผน 2 เน้นศึกษารายวิชาและทำวิจัย
    • แบบ 2.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
    • แบบ 2.2 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ UTCC Advanced BEST ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด
 
สอบผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรจากคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
 
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณา คัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โอกาสในการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็น
  • ผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และ ความสามารถในการวางแผน
  • จัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับ สากลทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ
  • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

แผน 1 เน้นการทำวิจัย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต
 
แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 • ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 48 หน่วยกิต
 • ต้องผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของแผนการเรียน ดังนี้
  • แผน 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์
  • แผน 2 ศึกษรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร

การจัดการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร
 • ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ดาวน์โหลดหลักสูตร