ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
ศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช
ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์
อ.ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ
ผศ.ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์
ผศ.ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง
อ. ดร. โสภาค พานิชพาพิบูล
ผศ.ดร. มานา ปัจฉิมนันท์
ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
ผศ.ดร. สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์
อ.ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
โทรี่ รัศมีพรหม