Table of Contents

ประวัติคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เปิดดำเนินการ ในวันที่ 17 มิถุนายน ปี 2533 เพื่อขยายบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนและผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม วิชาชีพนิเทศศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะสภาพความเจริญก้าวหน้าและความต้องการใช้สื่อมวลชนของสังคมรวมทั้งความต้องการบุคลากรที่ทำงานในวิชาชีพดังกล่าวมีอัตราสูง ดังนั้นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีความรอบรู้ในวิทยาการด้านต่างๆตลอดจนเป็นผู้ที่มีจริยธรรมความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมส่วนรวม
 
ในระยะแรกคณะนิเทศศาสตร์เปิดสอน ใน 4 สาขาวิชาคือสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการโฆษณา โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพและวิทยาการด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสังคมเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพหรือ เพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไปเนื่องจากแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมีความต้องการ นักวิชาชีพด้านที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้น คณะนิเทศศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ในปี 2540 เป็นต้นมา
 
ภายใต้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ทุกคน จะถูกหล่อหลอมและได้รับการฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านแนวคิดเชิงบูรณาการ “อัตลักษณ์ C4 Smart” อันประกอบไปด้วย
  • Creativity • ลับคมความคิด
  • Convergence • ผลิตข่าวสาร ผสานเทคโนโลยี
  • Community Mind • มีน้ำใจแบ่งปัน
  • Cross-Cultural • สานสัมพันธ์บนความแตกต่าง
นับตั้งแต่การฝึกฝนลับคมความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผลิตผลงานคุณภาพด้านนิเทศศาสตร์และนำเสนอผลงานดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่มาพร้อมกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Convergence) ขณะเดียวกันนิเทศเด็กหอฯ ทุกคนก็จะได้รับการปลูกสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และความมีน้ำใจแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง (Community Mind) เรียนรู้ เข้าใจในความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural) ผ่านทางกิจกรรมจิตอาสาที่ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนมีความเป็นนักสื่อสารมืออาชีพที่ตระหนักถึงความสำคัญและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความแตกต่าง และมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ • CA Vision
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านนิเทศศาสตร์ ที่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติ
 
ปรัชญาคณะนิเทศศาสตร์ • CA Philosophy
สื่อสารทันโลก ส่งเสริมจริยธรรม สร้างสรรค์สังคม
 
ปณิธานคณะนิเทศศาสตร์ • CA Determination
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ในการสื่อสาร ความเข้าใจในสังคม และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสื่อ บนพื้นฐานของคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 
สมรรถนะหลักคณะนิเทศศาสตร์ • CA Core Competency
  • นวัตกรรมสื่อสารมวลชน (Innovative Mass Communication)
  • การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication)