Day: March 13, 2022

หลักสูตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel และนำเสนอผลงานวิชาการ ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา

นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดได้รับเชิญให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด Panel ในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติที่กรุงมะนิลา เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการระดับสากลของหลักสูตร Video Presentation

Read post