Day: April 12, 2022

งานวิจัย ป เอก นิเทศหัวการค้ามุ่งค้นหานวัตกรรมการสื่อสาร

อีกความเข้มแข็งทางวิชาการของนักศึกษา ป เอก หัวการค้า  กับงานวิจัยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกาารวิจัยแห่งชาติ (วช.ของนายนัฐพล จิตประไพ เรื่อง การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อความแข๋งแกร่งของตราสินค้าผักผลไม้กระป๋องแปรรูปของไทยบนเวทีการค้าโลก ในกิจกรรมการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่มหาวิทนาลัยหอการค้าไทย โดยรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของแบรนดฺผักผลไม้กระป๋องไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในตลาดอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ที่มาให้ข้อมูลและแล่งปันปรสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยนำไปพัฒนาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปเป็นใช้เพื่อขยายความเป็นเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์ของไทยในเวทีการค้าโลกให้มากขึ้นต่อไป

Read post