ดร. ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา

Background

สถานที่ทำงาน: 

Skills

ดุษฎีนิพนธ์: การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์