ดร. ชลธิชา รอดกันภัย

Background

สถานที่ทำงาน: 

Skills

ดุษฎีนิพนธ์: การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย