ดร. สุชาดา วัฒนารักษ์

Background

สถานที่ทำงาน: 

Skills

ดุษฎีนิพนธ์: การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย