ดร. ทิพย์พิรุณ พุมดวง

Background

สถานที่ทำงาน: 

Skills

ดุษฎีนิพนธ์: กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์