ดร. สุพิชฌาย์ พรสุขสวัสดิ์

Background

สถานที่ทำงาน: 

Skills

ดุษฎีนิพนธ์: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ