ดร. จิรภัทร์ เริ่มศรี

Background

สถานที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร

Skills

ดุษฎีนิพนธ์: กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (Identity communication strategy of indigo dyed in Sakon Nakhon)