​ผศ. ว่าที่ รต. ดร. สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย

Background

สถานที่ทำงาน: คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Skills

ดุษฎีนิพนธ์: พุทธวิถี (ไตรสิกขา) : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (Buddhist Pathway (The Threefold Learning): A New Paradigm to Construct Sustainable Branding in King’s Philosophy)