ทุน คปก. หรือ ทุน โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเน้นการศึกษาปริญญาเอกที่มีการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการ

ทุน คปก. แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ทุน คปก. ปกติ คือ ทุนที่นักศึกษา คปก. ทำวิจัยตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ

 2. ทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย คือ ทุนที่นักศึกษาทำวิจัยตามหัวข้อที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และมีอาจารย์รับจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งบางหน่วยงานจะเสนอชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษามาเพื่อพิจารณาโดยตรง 

 3. ทุน คปก.-อาเซียน คือ ทุนที่สนับสนุนให้กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย

ผู้มีสิทธิสมัคร : จบปริญญาตรี หรือโท หรือกำลังอยู่ระหว่างการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย

รายละเอียดของทุน :

 • สำหรับผู้จบปริญญาตรี จะได้รับทุน 5 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งมีการสนับสนุนดังนี้

  • ​​ค่าครองชีพ (2 ปีแรก 10,000/11,000* บาทต่อเดือน 3 ปีหลัง 12,000/13,000* บาทต่อเดือน)​

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (60,000 บาท/ปี)

  • เงินสนับสนุนการทำวิจัย (50,000 บาท/ปี)

  • เงินสนับสนุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (500,000 บาท)

 • สำหรับผู้จบปริญญาโท จะได้รับทุน 3 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งมีการสนับสนุนดังนี้

  • ค่าครองชีพ (12,000/13,000* บาทต่อเดือน)

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (60,000 บาท/ปี)​

  • เงินสนับสนุนการทำวิจัย (50,000 บาท/ปี)

  • เงินสนับสนุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (500,000 บาท)

หมายเหตุ* จบ ป.ตรีด้วยวุฒิแพทย์/วิศวะ/เภสัช หรือหลักสูตรเกิน 4 ปี

นอกจากนี้ ยังมีค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และงบประมาณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศ ทั้งนี้
เพราะ คปก. สนับสนุนให้การทำวิจัยของนักศึกษาเกิดคว่ามร่วมมือในระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ

การชดใช้ทุน : ไม่มีการชดใช้ทุนหากจบการศึกษา แต่หากไม่สามารถจบการศึกษา จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชดใช้ทุน

จำนวนทุน : คปก. ให้ทุนปีละประมาณ 200 ทุน

เกณฑ์การพิจารณา : ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (และโท) ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์และผลงานการทำวิจัย (หากมี) คะแนนภาษาอังกฤษ (TOFLE IELTS CU-TEP TU-GET)

การสมัคร : การสมัครขอรับทุน คปก. ปกติ และ ทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ในระบบเดียวกัน