Tag: ปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือ “ต๊อกแต๊ก A4”

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือ “ต๊อกแต๊ก A4” และคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ “การสร้างตราสินค้าเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อเรื่องพญานาค เส้นทางนาคาวิถี”…

Read post

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และได้รับการต้อนรับสู่ครอบครัว D. Com. Arts อย่างอบอุ่นโดยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และคณาจารย์ใน “กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7”…

Read post

เสวนาวิชาการ “เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.  2565 ณ ห้อง Co-Working Space อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เวลา 09.00 – 16.00…

Read post

DComArts ผ่านการประเมิน SAR ปีการศึกษา 2563 ในระดับดีมาก

ความภาคภูมิใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ ป.เอกนิเทศหัวการค้า จากผลการประเมิน SAR ในระดับดีมาก ที่คะแนนเฉลี่ยรวม 4.4 และได้ค่ะแนนในระดับดีมากใน 4 องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.98 ในองค์ประกอบที่ 2 ที่เป็นคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา…

Read post