Archives: Team

ดร. ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา

Background สถานที่ทำงาน:  Skills ดุษฎีนิพนธ์: การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์

Details