Author: Natthakorn Ruengdit

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือ “ต๊อกแต๊ก A4”

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณฐอร นพเคราะห์ หรือ “ต๊อกแต๊ก A4” และคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ “การสร้างตราสินค้าเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อเรื่องพญานาค เส้นทางนาคาวิถี”…

Read post

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย เผยผลงานวิจัยชาชัก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความนิยมนักท่องเที่ยมากที่สุด

“ลังกาสุกะ” คือ ดินแดนที่มีอาณาจักรโบราณอายุกว่า 1,900 ปี ตั้งอยู่บนคาบสมุทรแหลมมลายู และเชื่อได้ว่ามีศูนย์กลางของของความรุ่งเรื่องอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย หมายถึง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา เกิดจากการที่มีผู้คนจากที่ต่าง ๆ เดินทางเข้ามาค้าขายในดินแดนแห่งปลายด้ามขวานของไทยเคยเป็นท่าเทีบเรือขนาดใหญ่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า เกิดเป็นประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนถึงปัจจุบัน…

Read post

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และได้รับการต้อนรับสู่ครอบครัว D. Com. Arts อย่างอบอุ่นโดยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และคณาจารย์ใน “กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7”…

Read post

ยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24 ชั้น 15…

Read post

ป.เอก นิเทศหอการค้าไทย ร่วมศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส เอกชนชั้นนำเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ประกาศยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม Metaverse เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ล่าสุดนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับบริษัท VR WARE จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาเทคโนโลยี Metaverse…

Read post

เสวนาวิชาการ “เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.  2565 ณ ห้อง Co-Working Space อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เวลา 09.00 – 16.00…

Read post

นักศึกษา ป.เอกนิเทศ หัวการค้า บุกเวทีงานสัมมนานานาชาติด้านการสื่อสารการตลาด

นักศึกษา ป.เอกนิเทศ หัวการค้า บุกเวทีงานสัมมนานานาชาติด้านการสื่อสารการตลาด สร้างประสบการณ์ระดับ World Class นำเสนองานวิจัย 2 เรื่อง ได้รับความชื่นชมจากนักวิชาการด้านการสื่อสารการตลาดระดับโลก Professor Philip Kitchen กูรูที่มีงานเขียนตำราด้านการสื่อสารการตลาดจำนวนมาก ปรมาจารย์ด้านการสื่อสารการตลาดระดับโลก Professor Philip Kitchen เลือกผลงานของนักศึกษาปริญญาเอก…

Read post

งานวิจัย ป เอก นิเทศหัวการค้ามุ่งค้นหานวัตกรรมการสื่อสาร

อีกความเข้มแข็งทางวิชาการของนักศึกษา ป เอก หัวการค้า  กับงานวิจัยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกาารวิจัยแห่งชาติ (วช.ของนายนัฐพล จิตประไพ เรื่อง การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อความแข๋งแกร่งของตราสินค้าผักผลไม้กระป๋องแปรรูปของไทยบนเวทีการค้าโลก ในกิจกรรมการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่มหาวิทนาลัยหอการค้าไทย โดยรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของแบรนดฺผักผลไม้กระป๋องไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในตลาดอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ที่มาให้ข้อมูลและแล่งปันปรสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยนำไปพัฒนาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปเป็นใช้เพื่อขยายความเป็นเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์ของไทยในเวทีการค้าโลกให้มากขึ้นต่อไป

Read post

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว ป. เอก นิเทศหัวการค้า ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จิรภัทร์ เริ่มศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ในโอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ หลังจากเคยเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้าผ้าย้อมครามสกลนคร ในปี…

Read post