Author: Natthakorn Ruengdit

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทย วิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสู้พิษโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ที่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นเมื่อเริ่มศักราชใหม่ปี 2563 กลายมาเป็นไฟลามทุ่งขยายความเสียหายไม่เฉพาะประเทศจีนที่เป็นต้นทางของกรณีการระบาดอย่างรุนแรงและขยายลุกลามไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอุตสาหรรม การห้ามเดินทางของประชากรโลกส่งผลความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวโลก เฉพาะในประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีสัดส่วน 18-20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และเป็นอุตสาหกรรมพระเอกที่รัฐบาลตั้งความหวังให้เป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามเป้าหมายเพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการชะลอตัวของพิษสงครามการค้าของมหาอำนาจโลก

Read post

ป.เอกนิเทศ หอการค้า เผยผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย โตสุดในเอเชีย

ผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย – จากที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยนั้น ธุรกิจบริการรักษาทางทันตกรรมถือเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Read post

เอารางวัลหญิงเก่งไปเลย! หมอดูต๊อกแต๊ก A4 กับบทบาทใหม่ นักศึกษานิเทศการตลาดป.เอก ม.หอการค้าไทย

ปัจจุบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โทและเอกมีการเปิดสอนกันอย่างมากมายแทบจะทุกมหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรไหนบ้างที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน 

Read post

บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21…

Read post

ป.เอก นิเทศฯม.หอการค้าไทยผลิตครูไทยสู่เวทีวิชาการโลก

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21…

Read post

ป.เอก นิเทศฯม.หอการค้าไทยบินลัดฟ้าโชว์ผลวิจัยชาวยุโรป พร้อมผลิตดุษฎีบัณฑิตรับใช้สังคม

เมื่อเร็วๆ นี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม จำนวน 14 คน…

Read post

ม.หอการค้าไทยจับมือหอการค้าจังหวัดสกลนคร เผยผลวิจัยผ้าย้อมคราม สร้างอัตลักษณ์สินค้าธรรมชาติแท้

สร้างอัตลักษณ์สินค้าธรรมชาติแท้ – นายจิรภัทร เริ่มศรี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย(ซ้าย), คุณเศกสรร ชนาวิโชติ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนคร และรศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

Read post

“ผิดพลาด-ล่าช้า” ต่างชาติฮือฮามหากาพย์เลือกตั้งไทย

เลือกตั้งบ้านเรา ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีปัญหา เลือกตั้งมาเดือนกว่ายังไม่รู้ใครจะเป็นนายกฯ พรรคไหนจะเป็นรัฐบาล พูดง่ายๆ คือป่านนี้ยังไม่รับรองผลอย่างเป็นทางการ หนำซ้ำยังมีความบกพร่อง ผิดพลาดเกิดขึ้น ขนาดนับคะแนนใหม่ที่นครปฐมเขต 1 ยังผิด จนผู้แพ้เรียกร้องให้เลือกตั้งใหม่ และเปิดคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ

Read post

ม.หอการค้าไทย วิจัยรุกผ้าย้อมครามสู่ระดับโลก

“ผ้าย้อมครามสกลนคร” ถือผ้าพื้นเมืองภาคอีสานภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน เอกลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ประจวบเหมาะกับรัฐบาลได้มีวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมให้อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

Read post

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ต่อให้ติด ใกล้ชิดผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร ผู้นำเสนอโมเดล AVATAR ในการเข้าใจผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ และเจ้าของตำรา “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ต่อให้ติด ใกล้ชิดผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ” มาเป็นอาจารย์พิเศษ ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสำหรับการวิจัยการสื่อสารการตลาดและความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 2 … เรียน…

Read post