Author: Natthakorn Ruengdit

ม.หอการค้าไทย วิจัยรุกผ้าย้อมครามสู่ระดับโลก

“ผ้าย้อมครามสกลนคร” ถือผ้าพื้นเมืองภาคอีสานภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน เอกลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ประจวบเหมาะกับรัฐบาลได้มีวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมให้อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

Read post

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ต่อให้ติด ใกล้ชิดผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร ผู้นำเสนอโมเดล AVATAR ในการเข้าใจผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ และเจ้าของตำรา “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ต่อให้ติด ใกล้ชิดผู้บริโภคในยุคไร้รอยต่อ” มาเป็นอาจารย์พิเศษ ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสำหรับการวิจัยการสื่อสารการตลาดและความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 2 … เรียน…

Read post

บรรณารักษ์ดีเด่น

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักวิชาการรุ่นใหญ่วัย 60 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญได้แก่ ประธานคณะอนุกรรมการบริการวารสารเครือข่ายนักวิจัยประชามติแห่งเอเชีย (Asia Network for Public Opinion Research : ANPOR) กรรมการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ…

Read post

ป.เอกนิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทยเรียนรู้จริงแดนกิมจิ

เมื่อเร็วๆนี้นักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมศึกษานวัตกรรมและงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก ดร.ชอง คิลี ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยคยองฮี พร้อมให้ความรู้และเปิดเผยผลงานวิจัยระชาติต่างๆด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานบริษัท hri4u บริษัททำวิจัยประเทศเกาหลีใต้ รับงานวิจัยภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมระบบการเก็บข้อมูลวิจัยโทรศัพท์และระบบฐานข้อมูลต่างๆ

Read post

“สลัดภาพดร.ในตำรา” ม.หอการค้าฯสร้างหลักสูตรป.เอกนิเทศฯยุคใหม่

ป.เอกนิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทยตอกย้ำผู้นำธุรกิจ เน้นวิจัยและปฏิบัติระหว่างประเทศ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษา ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ไม่เน้นเรื่องการผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกที่อยู่แต่เพียงในตำรา แต่เน้นไปที่การสร้างประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆ … อ่านต่อที่ http://www.siambusinessnews.com/10030

Read post

การสื่อสาร ความรัก ความนับถือ ปภณ จงธนะวณิช+รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

ทุกวันนี้เรียนจบแล้วทำงาน (นาน) แล้ว แต่ถ้าพลังหมดเมื่อไร หลายคนชอบหาเวลากลับไปกราบไหว้อาจารย์สมัยที่เรายังเด็ก ความรักความผูกพันที่แน่นแฟ้นคือ ความรักความนับถือที่เชื่อไหมว่าจะให้พลังและแรงบันดาลใจที่ดีเสมอ……. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/life/life/547056

Read post